پورتال دانشگاه علوم پزشكي لرستان Thu, 01 Jan 1970 03:30:00 +0330 http://nurse-pol.lums.ac.ir/ sis-eg Powered Site ar پورتال دانشگاه علوم پزشكي لرستان http://nurse-pol.lums.ac.ir/images/logo.gif http://nurse-pol.lums.ac.ir/ publicrelation@lums.ac.ir تقويم دانشگاهي علوم پزشكي لرستان در سال 96-97http://nurse-pol.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=55202&ctp_id=13&id=3916&sisOp=view2018-04-29 10:38:00برنامه ژورنال كلاب دانشكده هر هفته روز هاي سه شنبه برگزار مي گردد.http://nurse-pol.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=52962&ctp_id=13&id=3831&sisOp=view2017-12-24 21:11:54اردوي سياحتي ومعنوي دانشجويان دانشكده به شوش دانيال در روزهاي پنچ شنبه وجمعه.http://nurse-pol.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=21749&ctp_id=13&id=2980&sisOp=view2015-03-04 04:51:09(پيام شهدا):خواهرم استعمار قبل از هر چيز از سياهي چادر تو مي ترسد تا سرخي خون.http://nurse-pol.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=21475&ctp_id=13&id=2967&sisOp=view2015-02-07 10:48:22